bestnom1000x50

Sudoku

Latest Articles

Sum Suduko XVIII - solutionBy PSYCHO SUDUKO  |  November 28, 2007
060721_psycho_list

Sum Suduko XVIII


Psycho suduko!
By PSYCHO SUDUKO  |  November 28, 2007

Kakuro XV - solutionBy PSYCHO SUDUKO  |  November 14, 2007
060721_psycho_list

Sum Suduko XVII


Psycho Suduko!
By PSYCHO SUDUKO  |  November 07, 2007

Sum Suduko XVII - solutionBy PSYCHO SUDUKO  |  November 07, 2007
LISSSSSTps85puz

Kaidoku XV


Psycho Suduko!
By PSYCHO SUDUKO  |  August 22, 2007


Kaidoko XV - solutionBy PSYCHO SUDUKO  |  August 22, 2007
060721_psycho_list

Sum Suduko XV


Psycho Suduko!
By PSYCHO SUDUKO  |  August 01, 2007

Sum Suduko XV - solutionBy PSYCHO SUDUKO  |  August 01, 2007

Kakuro XI - SolutionBy PSYCHO SUDUKO  |  July 11, 2007

Sum Suduko XIV solutionBy PSYCHO SUDUKO  |  July 03, 2007


060804_psycho_list

Ne'er the twain shall meet


Psycho Sudoku!
By PSYCHO SUDOKU  |  August 02, 2006